Sri Surya Chandrakala Stotram Lyrics | Devotional | Lord Surya | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics

Stotram/Song/ Mantra:: Sri Surya Chandrakala Stotram

Devotional  / Lord Surya 

Aarde Lyrics


Get This Lyrics In Telugu Script Click HereSri Surya Chandrakala Stotram Lyrics


divanatha nisanathau tau cchayarohinipriyau |
kasyapa trisamudbhutau suryachandrau gatirmama || 1 ||

graharajau puspavantau simhakarkatakadhipau |
atyusnanusnakiranau suryachandrau gatirmama || 2 ||

ekachakratricakradhyarathau lokaikasaksinau |
lasatpadmagadahastau suryacandrau gatirmama || 3 ||

dvadasatma sudhatmanau divakaranisakarau |
saptami dasami jatau suryachandrau gatirmama || 4 ||

adityakhyanasuyakhya devigarbhasamudbhavau |
arogyahladakartarau suryachandrau gatirmama || 5 ||

mahatmanau cakravaka chakorapritikarakau |
sahasrasodasakalau suryachandrau gatirmama || 6 ||

kaliṅgayamunadhisau kamalotpalabandhavau |
manikyamuktasupritau suryachandrau gatirmama || 7 ||

sanitareyajanakau vardhisosakatosakau |
vrstisasyakarakarau suryacandrau gatirmama || 8 || [** srsti **]

visnunetratmakau rudrarathacakratmakau vubhau |
ramakrsnanvayakarau suryachandrau gatirmama || 9 ||

harisaptasvadhavalau dasasvau papaharinau |
siddhantavyakrtikarau suryachandrau gatirmama || 10 ||

suvartula catuskona mandaladhyau tamopahau |
godhumatandulapritau suryachandrau gatirmama || 11 ||

lokesavatapajjyotsnasalinau rahusucakau |
mandehadevajetarau suryachandrau gatirmama || 12 ||

arunakhyasubandhvakhyasarathi vyomacarinau |
mahadhvaraprakartarau suryachandrau gatirmama || 13 ||

arkapalasasupritau prabhakarasudhakarau |
yamunanarmadatarau suryachandrau gatirmama || 14 ||

pasanajvalavidravakarinau kalasucakau |
visakhakrttikajatau suryachandrau gatirmama || 15 ||

upendralaksmisahajau grahanaksatranayakau |
ksatradvijamaharajau suryacandrau gatirmama || 16 ||

sricamundakrpapatra srikrsnendravinirmitam |
vilasatpuspavat stotra kalaslokavirajitam || 17 ||

idam papaharam stotram sada bhaktya pathanti ye |
te labhante putrapautradyayurarogyasampadaḥ || 18 ||

iti sri suryacandrakala stotram |

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)