Sri Bhaskara Stotram Lyrics | Devotional | Lord Surya | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics

Stotram/Song/ Mantra:: Sri Bhaskara Stotram

Devotional  / Lord Surya 

Aarde Lyrics


Get This Lyrics In Telugu Script Click Here



Sri Bhaskara Stotram Lyrics 






atha pauranikaisslokai rastrai dvadasabhissubhaih |
pranameddandavadbhanum sastangam bhaktisamyutah ||

hamsaya bhuvanadhvantadhvamsayamitatejase |
hamsavahanarupaya bhaskaraya namo namah || 1 ||

vedangaya patangaya vihangarudhagamine |
haridvarnaturangaya bhaskaraya namo namah || 2 ||

bhuvanatrayadiptaya bhuktimuktipradaya cha |
bhaktadaridryanasaya bhaskaraya namo namah || 3 ||

lokalokaprakasaya sarvalokaikacaksuse |
lokottaracharitraya bhaskaraya namo namah || 4 ||

saptalokaprakasaya saptasaptirathaya cha |
saptadvipaprakasaya bhaskaraya namo namah || 5 ||

martandaya dyumanaye bhanave citrabhanave |
prabhakaraya mitraya bhaskaraya namo namah || 6 ||

namaste kamalanatha namaste kamalapriya |
namah kamalahastaya bhaskaraya namo namah || 7 ||

namaste brahmarupaya namaste visnurupine |
namaste rudrarupaya bhaskaraya namo namah || 8 ||

satyajnanasvarupaya sahasrakiranaya cha |
girvanabhitinasaya bhaskaraya namo namah || 9 ||

sarvaduhkhopasantaya sarvapapaharaya cha |
sarvavyadhivinasaya bhaskaraya namo namah || 10 ||

sahasraputranetraya sahasraksastutaya cha |
sahasranamadheyaya bhaskaraya namo namah || 11 ||

nityaya niravadyaya nirmalajnanamurtaye |
nigamarthaprakasaya bhaskaraya namo namah || 12 ||

adimadhyantasunyaya vedavedantavedine |
nadabindusvarupaya bhaskaraya namo namah || 13 ||

nirmalajnanarupaya ramyatejassvarupine |
brahmatejassvarupaya bhaskaraya namo namah || 14 ||

nityajnanaya nityaya nirmalajnanamurtaye |
nigamarthasvarupaya bhaskaraya namo namah || 15 ||

kustavyadhivinasaya dustavyadhiharaya cha |
istarthadayine tasmai bhaskaraya namo namah || 16 ||

bhavarogaikavaidyaya sarvarogapaharine |
ekanetrasvarupaya bhaskaraya namo namah || 17 ||

daridryadosanasaya ghorapapaharaya cha |
dustasiksanadhuryaya bhaskaraya namo namah || 18 ||

homanusthanarupena kalamr̥tyuharaya cha |
hiranyavarnadehaya bhaskaraya namo namah || 19 ||

sarvasampatpradatre ca sarvaduhkhavinasane |
sarvopadravanasaya bhaskaraya namo namah || 20 ||

namo dharmanidhanaya namah sukr̥tasaksine |
namah pratyaksarupaya bhaskaraya namo namah || 21 ||

sarvalokaikapurnaya kalakarmaghaharine |
namah punyasvarupaya bhaskaraya namo namah || 22 ||

dvandvavyadhivinasaya sarvaduhkhavinasine |
namastapatrayaghnaya bhaskaraya namo namah || 23 ||

kalarupaya kalyanamurtaye karanaya cha |
avidyabhayasamhartre bhaskaraya namo namah || 24 ||

iti bhaskara stotram ||

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)