Sri Aditya Kavacham Lyrics | Devotional | Lord Surya | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics

Stotram/Song/ Mantra:: Sri Aditya Kavacha Stotram

Devotional  / Lord Surya 

Aarde Lyrics


Get This Lyrics In Telugu Script Click Here
Sri Aditya Kavacham Lyrics Aarde Lyrics
asya sri adityakavacastotramahamantrasya agastyo bhagavanrsih anustupchandah adityo devata srim bijam nim saktih sum kilakam mama adityaprasadasiddhyarthe jape viniyogah |

dhyanam –
japakusumasaṅkasam dvibhujam padmahastakam
sindurambaramalyam cha raktagandhanulepanam |
manikyaratnakhachita-sarvabharanabhusitam
saptasvarathavaham tu merum caiva pradaksinam ||

devasuravarairvandyam ghrnibhih parisevitam |
dhyayetpathetsuvarnabham suryasya kavacam muda ||

kavacham –
ghrnih patu sirodese suryah patu lalatakam |
adityo locane patu sruti patu divakarah ||

ghranam patu sada bhanuh mukham patu sadaravih |
jihvam patu jagannetrah kantham patu vibhavasuh ||

skandhau grahapatih patu bhujau patu prabhakarah |
karavabjakarah patu hrdayam patu nabhomanih ||

dvadasatma katim patu savita patu sakthini |
uru patu surasresto januni patu bhaskarah ||

jaṅghe me patu martando gulphau patu tvisampatih |
padau dinamanih patu patu mitrokhilam vapuh ||

adityakavacam punyamabhedyam vajrasannibham |
sarvarogabhayadibhyo muchyate natra samsayah ||

samvatsaramupasitva samrajyapadavim labhet |
asesarogasantyartham dhyayedadityamandalam |

aditya mandala stutih –
anekaratnasamyuktam svarnamanikyabhusanam |
kalpavrksasamakirnam kadambakusumapriyam ||

sinduravarnaya sumandalaya
suvarnaratnabharanaya tubhyam |
padmadinetre ca supaṅkajaya
brahmendra-narayana-saṅkaraya ||

samraktacurnam sasuvarnatoyam
sakuṅkumabham sakusam sapuspam |
pradattamadaya ca hemapatre
prasastanadam bhagavan prasida ||

iti adityakavacham |

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)