Sri Deepa Durga Kavacham Stotram Lyrics | Lord Durga | Devotional Lyrics

Aarde Lyrics


Album: Lord Durga Devi Songs/ Stotram

Song/ Stotram- Sri Deepa Durga Kavacham

WRITER :: 


GET Ts hiLyrics In :: తెలుగు స్క్రిప్ట్ 

ఈ లిరిక్స్ ఇంగ్లీష్ ఫాంట్స్ లో పొందండి :: ENGLISH SCRIPT


Sri Deepa Durga Kavacham Lyrics

sri bhairava uvacha |

srnu devi jaganmatarjvaladurgam bravimyaham |

kavacham mamtragarbham cha trailokyavijayabhidham || 1 ||


aprakasyam param guhyam na kasya kathitam maya |

vinamuna na siddhih syat kavachena mahesvari || 2 ||


avaktavyamadatavyam dustaya sadhakaya cha |

nimdakayanyasisyaya na vaktavyam kadachana || 3 ||


sri devyuvacha |

trailokyanatha vada me bahudha kathitam maya |

svayam tvaya prasado’yam krtah snehena me prabho || 4 ||


sri bhairava uvacha |

prabhate chaiva madhyahne sayamkalerdharatrake |

kavacam mantragarbham cha pathaniyam paratparam || 5 ||


madhuna matsyamamsadimodakena samarchayet |

devatam paraya bhaktya pathet kavachamuttamam || 6 ||


om hrim me patu murdhanam jvala dvyaksaramatrka |

om hrim srim mevatat phalam tryaksari visvamatrka || 7 ||


om aim klim sauh mamavyat sa devi maya bhruvau mama |

om am am im im sauh payannetra me visvasundari || 8 ||


om hrim hrim sauh putra nasam um um karnau ca mohini |

rm r̥̄m lrm lr̥̄m sauh me bala payadgandau ca caksusi || 9 ||


om aim om aum sada:’vyanme mukham sri bhagarupini |

am ah om hrim klim sauh payadgalam me bhagadharini || 10 ||


kam kham gam gham (om hrim) sauh skandhau me tripuresvari |

ṅam cam cham jam (hrim) sauh vaksah payacca baindavesvari || 11 ||


jham ñam tam tham sauh aim klim hum mamavyat sa bhujantaram |

dam dham nam tam stanau payadbherunda mama sarvada || 12 ||


tham dam dham nam kuksim payanmama hrim srim para jaya |

pam pham bam srim hrim sauh parsvam mrdani patu me sada || 13 ||


bham mam yam ram srim sauh lam vam nabhim me pantu kanyakah |

sam sam sam ham sada patu guhyam me guhyakesvari || 14 ||


vrksah patu sada liṅgam hrim srim limganivasini |

aim klim sauh patu me medhram prstham me patu varuni || 15 ||


om srim hrim klim hum hum patu uru me patvamasada |

om aim klim sauh yam vatyali jaṅghe payatsada mama || 16 ||


om srim sauh klim sada payajjanuni kulasundari |

om srim hrim hum kuvali ca gulphau aim srim mama:’vatu || 17 ||


om srim hrim klim aim sauh payat kunthi klim hrim hrauh me talam |

om hrim srim padau sauh payad hrim srim klim kutsita mama || 18 ||


om hrim srim kutila hrim klim padaprstham ca me:’vatu |

om srim hrim srim ca me patu padastha aṅgulih sada || 19 ||


om hrim sauh aim kuhuh majjam om srim kunti mama:’vatu |

raktam kumbhesvari aim klim suklam payacca kucari || 20 ||


patu me:’ṅgani sarvani om hrim srim klim aim sauh sada |

padadimurdhaparyantam hrim klim srim karuni sada || 21 ||


murdhadipadaparyantam patu klim srim krtirmama |

urdhvam me patu bram brahmim adhah srim sambhavi mama || 22 ||


dum durga patu me purve vam varahi sivalaye |

hrim klim hum srim cha mam patu uttare kulakamini || 23 ||


narasimhi sauh aim (hrim) klim vayavye patu mam sada |

om srim klim aim cha kaumari paschime patu mam sada || 24 ||


om hrim srim nirrtau patu mataṅgi mam subhamkari |

om srim hrim klim sada patu daksine bhadrakalika || 25 ||


om srim aim klim sadagneyyamugratara tada:’vatu |

om vam dasadiso raksenmam hrim daksinakalika || 26 ||


sarvakalam sada patu aim sauh tripurasundari |

maribhaye ca durbhikse pidayam yoginibhaye || 27 ||


om hrim srim tryaksari patu devi jvalamukhi mama |

itidam kavacam punyam trisu lokesu durlabham || 28 ||


trailokyavijayam nama mantragarbham mahesvari |

asya prasadadiso’ham bhairavanam jagattraye || 29 ||


srstikartapaharta ca pathanadasya parvati |

kumkumena likhedbhurje asavenasvaretasa || 30 ||


stambhayedakhilan devan mohayedakhilah prajah |

marayedakhilan satrun vasayedapi devatah || 31 ||


bahau dhrtva caredyuddhe satrun jitva grham vrajet |

prote rane vivade ca karayam rogapidane || 32 ||


grahapidadi kalesu pathet sarvam samam vrajet |

itidam kavacam devi mantragarbham surarcitam || 33 ||


yasya kasya na datavyam vina sisyaya parvati |

masenaikena bhavet siddhirdevanam ya ca durlabha |

pathenmasatrayam martyo devidarsanamapnuyat || 34 ||


iti sri rudrayamala tantre sribhairavadevi samvade sridipadurga kavaca stotram |


Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)