Surya Stuti (Rigveda) Lyrics | Devotional | Lord Surya | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics
Surya Stuti (Rigveda) Lyrics

Stotram/Song/ Mantra:: Surya Stuti (Rigveda)

Devotional  / Lord Surya 

Aarde Lyrics


Get This Lyrics In Telugu Script Click Here



Surya Stuti (Rigveda) Lyrics Aarde Lyrics







(r.ve.1.050.1)

udu tyam jatavedasam devam vahanti ketavah |
drse visvaya suryam|| 1

apa tye tayavo yatha nakssatra yantyaktubhíh |
suraya visvacakssase || 2

adŕ̥sramasya ketavo vi rasmayo janagm anú |
bhrajanto agnayo yatha || 3

taranírvisvadarsato jyotisskrdasi surya |
visvama bhasi rochanam || 4

pratyan devanam visah pratyannudessi manússan |
pratyanvisvam svardrse || 5

yena pavaka chakssasa bhuranyantam janagm anú |
tvam varuna pasyasi || 6

vi dyamessi rajasprthvaha mimano aktubhíh |
pasyanjanmani surya || 7

sapta tva harito rathe vahanti deva surya |
sochisskesam vicakssana || 8

ayúkta sapta sundhyuvah suro rathasya naptyah |
tabhíryati svayúktibhih || 9

udvayam tamasaspari jyotisspasyanta uttaram |
devam devatra suryamaganma jyotíruttamam || 10

udyannadya mítramaha arohannuttaram divam |
hrdrogam mama surya harimanam ca nasaya || 11

sukessu me harimanam ropanakasu dadhmasi |
atho haridravessú me harimanam ni dadhmasi || 12

udagadayamadityo visvena sahasa saha |
dvissantam mahyam randhayanmo aham dvíssate radham || 13

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)