Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya) Mantra Lyrics | Devotional | Lord Surya | Aarde Lyrics

Aarde Lyrics

Stotram/Song/ Mantra:: Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya)  Mantra 

Devotional  / Lord Surya 

Aarde Lyrics


Get This Lyrics In Telugu Script Click Here


Chakshushopanishad (Chakshushmati Vidya)  Mantra Lyricsasyah caksusividyayah ahirbudhnya rsih | gayatri chandah | suryo devata | chaksuroganivrttaye jape viniyogah |

om chaksuschaksuschaksuh tejah sthiro bhava | mam pahi pahi | tvaritam chaksurogan samaya samaya | mama jatarupam tejo darsaya darsaya | yathaham andho na syam tatha kalpaya kalpaya | kalyanam kuru kuru | yani mama purvajanmoparjitani chaksuh pratirodhaka duskrtani sarvani nirmulaya nirmulaya |

om namah caksustejodatre divyaya bhaskaraya | om namah karunakaraya:’mrtaya | om namah suryaya | om namo bhagavate suryayaksitejase namah | khecaraya namah | mahate namah | rajase namah | tamase namah | asato ma sadgamaya | tamaso ma jyotirgamaya | mrtyorma amrtam gamaya | usno bhagavan sucirupah | hamso bhagavan sucirapratirupah |

ya imam chaksusmatim vidyam brahmano nityamadhite na tasya aksirogo bhavati | na tasya kule andho bhavati | asṭau brahmanan grahayitva vidyasiddhirbhavati |

visvarupam ghrninam jatavedasam hiranmayam purusam jyotirupam tapantam sahasrarasmih satadhavartamanah | purah prajanamudayatyesa suryah |

om namo bhagavate adityaya aksitejase aho vahini vahini svaha |

- paṭhantaram –
om namo bhagavate adityaya suryayaho vahinyahovahini svaha |

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)