Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics | Lord Ganesha | Devotional Lyrics

Aarde Lyrics

Album: Lord Ganesha Songs/ Stotram

Song/ Stotram-Sri Maha Ganapati Sahasranama Stotram
WRITER :: 
Telugu Script Lyrics CLICK HERESri Maha Ganapati Sahasranama Stotram Lyrics 


muniruvaaca
kathaM naamnaaM sahasraM taM gaNesha upadishhTavaan |
shivadaM tanmamaacakshhva lokaanugrahatatpara || 1 ||

brahmovaaca
devaH poorvaM puraaraatiH puratrayajayodyame |
anarcanaadgaNeshasya jaato vighnaakulaH kila || 2 ||

manasaa sa vinirdhaarya dadRRishe vighnakaaraNam |
mahaagaNapatiM bhaktyaa samabhyarcya yathaavidhi || 3 ||

vighnaprashamanopaayamapRRicChadaparishramam |
santushhTaH poojayaa shambhormahaagaNapatiH svayam || 4 ||

sarvavighnaprashamanaM sarvakaamaphalapradam |
tatastasmai svayaM naamnaaM sahasramidamabraveet || 5 ||

asya shreemahaagaNapatisahasranaamastotramaalaamantrasya |
gaNesha RRishhiH, mahaagaNapatirdevataa, naanaavidhaanicChandaaMsi |
humiti beejam, tungamiti shaktiH, svaahaashaktiriti keelakam |
sakalavighnavinaashanadvaaraa shreemahaagaNapatiprasaadasiddhyarthe jape viniyogaH |

atha karanyaasaH
gaNeshvaro gaNakreeDa ityangushhThaabhyaaM namaH |
kumaaragurureeshaana iti tarjaneebhyaaM namaH ||
brahmaaNDakumbhashcidvyometi madhyamaabhyaaM namaH |
rakto raktaambaradhara ityanaamikaabhyaaM namaH 
sarvasadgurusaMsevya iti kanishhThikaabhyaaM namaH |
luptavighnaH svabhaktaanaamiti karatalakarapRRishhThaabhyaaM namaH ||

atha aMganyaasaH
ChandashChandodbhava iti hRRidayaaya namaH |
nishhkalo nirmala iti shirase svaahaa |
sRRishhTisthitilayakreeDa iti shikhaayai vashhaT |
gnyaanaM vignyaanamaananda iti kavacaaya hum |
ashhTaangayogaphalabhRRiditi netratrayaaya vaushhaT |
anantashaktisahita ityastraaya phaT |
bhoorbhuvaH svarom iti digbandhaH |

atha dhyaanam
gajavadanamacintyaM teekshhNadaMshhTraM trinetraM
bRRihadudaramasheshhaM bhootiraajaM puraaNam |
amaravarasupoojyaM raktavarNaM sureshaM 
pashupatisutameeshaM vighnaraajaM namaami ||

shreegaNapatiruvaaca
oM gaNeshvaro gaNakreeDo gaNanaatho gaNaadhipaH |
ekadanto vakratuNDo gajavaktro mahodaraH || 1 ||

lambodaro dhoomravarNo vikaTo vighnanaashanaH |
sumukho durmukho buddho vighnaraajo gajaananaH || 2 ||

bheemaH pramoda aamodaH suraanando madotkaTaH |
herambaH shambaraH shambhurlambakarNo mahaabalaH || 3 ||

nandano lampaTo bheemo meghanaado gaNanjayaH |
vinaayako viroopaakshho veeraH shooravarapradaH || 4 ||

mahaagaNapatirbuddhipriyaH kshhipraprasaadanaH |
rudrapriyo gaNaadhyakshha umaaputro.aghanaashanaH || 5 ||

kumaaragurureeshaanaputro mooshhakavaahanaH |
siddhipriyaH siddhipatiH siddhaH siddhivinaayakaH || 6 ||

avighnastumburuH siMhavaahano mohineepriyaH |
kaTankaTo raajaputraH shaakalaH saMmitomitaH || 7 ||

kooshhmaaNDasaamasambhootirdurjayo dhoorjayo jayaH |
bhoopatirbhuvanapatirbhootaanaaM patiravyayaH || 8 ||

vishvakartaa vishvamukho vishvaroopo nidhirguNaH |
kaviH kaveenaamRRishhabho brahmaNyo brahmavitpriyaH || 9 ||

jyeshhTharaajo nidhipatirnidhipriyapatipriyaH |
hiraNmayapuraantaHsthaH sooryamaNDalamadhyagaH || 10 ||

karaahatidhvastasindhusalilaH pooshhadantabhit |
umaankakelikutukee muktidaH kulapaavanaH || 11 ||

kireeTee kuNDalee haaree vanamaalee manomayaH |
vaimukhyahatadaityashreeH paadaahatijitakshhitiH || 12 ||

sadyojaataH svarNamunjamekhalee durnimittahRRit |
duHsvapnahRRitprasahano guNee naadapratishhThitaH || 13 ||

suroopaH sarvanetraadhivaaso veeraasanaashrayaH |
peetaambaraH khaNDaradaH khaNDavaishaakhasaMsthitaH || 14 ||

citraangaH shyaamadashano bhaalacandro havirbhujaH |
yogaadhipastaarakasthaH purushho gajakarNakaH || 15 ||

gaNaadhiraajo vijayaH sthiro gajapatidhvajee |
devadevaH smaraH praaNadeepako vaayukeelakaH || 16 ||

vipashcidvarado naado naadabhinnamahaacalaH |
varaaharadano mRRityunjayo vyaaghraajinaambaraH || 17 ||

icChaashaktibhavo devatraataa daityavimardanaH |
shambhuvaktrodbhavaH shambhukopahaa shambhuhaasyabhooH || 18 ||

shambhutejaaH shivaashokahaaree gaureesukhaavahaH |
umaangamalajo gaureetejobhooH svardhuneebhavaH || 19 ||

yagnyakaayo mahaanaado girivarshhmaa shubhaananaH |
sarvaatmaa sarvadevaatmaa brahmamoordhaa kakupshrutiH || 20 ||

brahmaaNDakumbhashcidvyomabhaalaHsatyashiroruhaH |
jagajjanmalayonmeshhanimeshho.agnyarkasomadRRik || 21 ||

gireendraikarado dharmaadharmoshhThaH saamabRRiMhitaH |
graharkshhadashano vaaNeejihvo vaasavanaasikaH || 22 ||

bhroomadhyasaMsthitakaro brahmavidyaamadodakaH |
kulaacalaaMsaH somaarkaghaNTo rudrashirodharaH || 23 ||

nadeenadabhujaH sarpaanguleekastaarakaanakhaH |
vyomanaabhiH shreehRRidayo merupRRishhTho.arNavodaraH || 24 ||

kukshhisthayakshhagandharvarakshhaHkinnaramaanushhaH |
pRRithveekaTiH sRRishhTilingaH shailorurdasrajaanukaH || 25 ||

paataalajangho munipaatkaalaangushhThastrayeetanuH |
jyotirmaNDalalaangoolo hRRidayaalaananishcalaH || 26 ||

hRRitpadmakarNikaashaalee viyatkelisarovaraH |
sadbhaktadhyaananigaDaH poojaavaarinivaaritaH || 27 ||

prataapee kaashyapo mantaa gaNako vishhTapee balee |
yashasvee dhaarmiko jetaa prathamaH pramatheshvaraH || 28 ||

cintaamaNirdveepapatiH kalpadrumavanaalayaH |
ratnamaNDapamadhyastho ratnasiMhaasanaashrayaH || 29 ||

teevraashiroddhRRitapado jvaalineemaulilaalitaH |
nandaananditapeeThashreerbhogado bhooshhitaasanaH || 30 ||

sakaamadaayineepeeThaH sphuradugraasanaashrayaH |
tejovateeshiroratnaM satyaanityaavataMsitaH || 31 ||

savighnanaashineepeeThaH sarvashaktyambujaalayaH |
lipipadmaasanaadhaaro vahnidhaamatrayaalayaH || 32 ||

unnataprapado gooDhagulphaH saMvRRitapaarshhNikaH |
peenajanghaH shlishhTajaanuH sthooloruH pronnamatkaTiH || 33 ||

nimnanaabhiH sthoolakukshhiH peenavakshhaa bRRihadbhujaH |
peenaskandhaH kambukaNTho lamboshhTho lambanaasikaH || 34 ||

bhagnavaamaradastungasavyadanto mahaahanuH |
hrasvanetratrayaH shoorpakarNo nibiDamastakaH || 35 ||

stabakaakaarakumbhaagro ratnamaulirnirankushaH |
sarpahaarakaTeesootraH sarpayagnyopaveetavaan || 36 ||

sarpakoTeerakaTakaH sarpagraiveyakaangadaH |
sarpakakshhodaraabandhaH sarparaajottaracChadaH || 37 ||

rakto raktaambaradharo raktamaalaavibhooshhaNaH |
raktekshhano raktakaro raktataalvoshhThapallavaH || 38 ||

shvetaH shvetaambaradharaH shvetamaalaavibhooshhaNaH |
shvetaatapatraruciraH shvetacaamaraveejitaH || 39 ||

sarvaavayavasampoorNaH sarvalakshhaNalakshhitaH |
sarvaabharaNashobhaaDhyaH sarvashobhaasamanvitaH || 40 ||

sarvamangalamaangalyaH sarvakaaraNakaaraNam |
sarvadevavaraH shaarngee beejapooree gadaadharaH || 41 ||

shubhaango lokasaarangaH sutantustantuvardhanaH |
kireeTee kuNDalee haaree vanamaalee shubhaangadaH || 42 ||

ikshhucaapadharaH shoolee cakrapaaNiH sarojabhRRit |
paashee dhRRitotpalaH shaalimanjareebhRRitsvadantabhRRit || 43 ||

kalpavalleedharo vishvaabhayadaikakaro vashee |
akshhamaalaadharo gnyaanamudraavaan mudgaraayudhaH || 44 ||

poorNapaatree kambudharo vidhRRitaankushamoolakaH |
karasthaamraphalashcootakalikaabhRRitkuThaaravaan || 45 ||

pushhkarasthasvarNaghaTeepoorNaratnaabhivarshhakaH |
bhaarateesundareenaatho vinaayakaratipriyaH || 46 ||

mahaalakshhmeepriyatamaH siddhalakshhmeemanoramaH |
ramaarameshapoorvaango dakshhiNomaamaheshvaraH || 47 ||

maheevaraahavaamaango ratikandarpapashcimaH |
aamodamodajananaH sapramodapramodanaH || 48 ||

saMvardhitamahaavRRiddhirRRiddhisiddhipravardhanaH |
dantasaumukhyasumukhaH kaantikandalitaashrayaH || 49 ||

madanaavatyaashritaanghriH kRRitavaimukhyadurmukhaH |
vighnasaMpallavaH padmaH sarvonnatamadadravaH || 50 ||

vighnakRRinnimnacaraNo draaviNeeshaktisatkRRitaH |
teevraaprasannanayano jvaalineepaalitaikadRRik || 51 ||

mohineemohano bhogadaayineekaantimaNDanaH |
kaamineekaantavaktrashreeradhishhThitavasundharaH || 52 ||

vasudhaaraamadonnaado mahaashankhanidhipriyaH |
namadvasumateemaalee mahaapadmanidhiH prabhuH || 53 ||

sarvasadgurusaMsevyaH shocishhkeshahRRidaashrayaH |
eeshaanamoordhaa devendrashikhaH pavananandanaH || 54 ||

pratyugranayano divyo divyaastrashataparvadhRRik |
airaavataadisarvaashaavaaraNo vaaraNapriyaH || 55 ||

vajraadyastrapareevaaro gaNacaNDasamaashrayaH |
jayaajayaparikaro vijayaavijayaavahaH || 56 ||

ajayaarcitapaadaabjo nityaanandavanasthitaH |
vilaasineekRRitollaasaH shauNDee saundaryamaNDitaH || 57 ||

anantaanantasukhadaH sumangalasumangalaH |
gnyaanaashrayaH kriyaadhaara icChaashaktinishhevitaH || 58 ||

subhagaasaMshritapado lalitaalalitaashrayaH |
kaamineepaalanaH kaamakaamineekelilaalitaH || 59 ||

sarasvatyaashrayo gaureenandanaH shreeniketanaH |
guruguptapado vaacaasiddho vaageeshvareepatiH || 60 ||

nalineekaamuko vaamaaraamo jyeshhThaamanoramaH |
raudreemudritapaadaabjo humbeejastungashaktikaH || 61 ||

vishvaadijananatraaNaH svaahaashaktiH sakeelakaH |
amRRitaabdhikRRitaavaaso madaghoorNitalocanaH || 62 ||

ucChishhTocChishhTagaNako gaNesho gaNanaayakaH |
saarvakaalikasaMsiddhirnityasevyo digambaraH || 63 ||

anapaayo.anantadRRishhTiraprameyo.ajaraamaraH |
anaavilo.apratihatiracyuto.amRRitamakshharaH || 64 ||

apratarkyo.akshhayo.ajayyo.anaadhaaro.anaamayomalaH |
ameyasiddhiradvaitamaghoro.agnisamaananaH || 65 ||

anaakaaro.abdhibhoomyagnibalaghno.avyaktalakshhaNaH |
aadhaarapeeThamaadhaara aadhaaraadheyavarjitaH || 66 ||

aakhuketana aashaapooraka aakhumahaarathaH |
ikshhusaagaramadhyastha ikshhubhakshhaNalaalasaH || 67 ||

ikshhucaapaatirekashreerikshhucaapanishhevitaH |
indragopasamaanashreerindraneelasamadyutiH || 68 ||

indeevaradalashyaama indumaNDalamaNDitaH |
idhmapriya iDaabhaaga iDaavaanindiraapriyaH || 69 ||

ikshhvaakuvighnavidhvaMsee itikartavyatepsitaH |
eeshaanamaulireeshaana eeshaanapriya eetihaa || 70 ||

eeshhaNaatrayakalpaanta eehaamaatravivarjitaH |
upendra uDubhRRinmauliruDunaathakarapriyaH || 71 ||

unnataanana uttunga udaarastridashaagraNeeH |
oorjasvaanooshhmalamada oohaapohaduraasadaH || 72 ||

RRigyajuHsaamanayana RRiddhisiddhisamarpakaH |
RRijucittaikasulabho RRiNatrayavimocanaH || 73 ||

luptavighnaH svabhaktaanaaM luptashaktiH suradvishhaam |
luptashreervimukhaarcaanaaM lootaavisphoTanaashanaH || 74 ||

ekaarapeeThamadhyastha ekapaadakRRitaasanaH |
ejitaakhiladaityashreeredhitaakhilasaMshrayaH || 75 ||

aishvaryanidhiraishvaryamaihikaamushhmikapradaH |
airaMmadasamonmeshha airaavatasamaananaH || 76 ||

oMkaaravaacya oMkaara ojasvaanoshhadheepatiH |
audaaryanidhirauddhatyadhairya aunnatyaniHsamaH || 77 ||

ankushaH suranaagaanaamankushaakaarasaMsthitaH |
aH samastavisargaantapadeshhu parikeertitaH || 78 ||

kamaNDaludharaH kalpaH kapardee kalabhaananaH |
karmasaakshhee karmakartaa karmaakarmaphalapradaH || 79 ||

kadambagolakaakaaraH kooshhmaaNDagaNanaayakaH |
kaaruNyadehaH kapilaH kathakaH kaTisootrabhRRit || 80 ||

kharvaH khaDgapriyaH khaDgaH khaantaantaHsthaH khanirmalaH |
khalvaaTashRRinganilayaH khaTvaangee khaduraasadaH || 81 ||

guNaaDhyo gahano gadyo gadyapadyasudhaarNavaH |
gadyagaanapriyo garjo geetageervaaNapoorvajaH || 82 ||

guhyaacaararato guhyo guhyaagamaniroopitaH |
guhaashayo guDaabdhistho gurugamyo gururguruH || 83 ||

ghaNTaaghargharikaamaalee ghaTakumbho ghaTodaraH |
nakaaravaacyo naakaaro nakaaraakaarashuNDabhRRit || 84 ||

caNDashcaNDeshvarashcaNDee caNDeshashcaNDavikramaH |
caraacarapitaa cintaamaNishcarvaNalaalasaH || 85 ||

ChandashChandodbhavashChando durlakshhyashChandavigrahaH |
jagadyonirjagatsaakshhee jagadeesho jaganmayaH || 86 ||

japyo japaparo jaapyo jihvaasiMhaasanaprabhuH |
sravadgaNDollasaddhaanajhankaaribhramaraakulaH || 87 ||

TankaarasphaarasaMraavashhTankaaramaNinoopuraH |
Thadvayeepallavaantasthasarvamantreshhu siddhidaH || 88 ||

DiNDimuNDo Daakineesho Daamaro DiNDimapriyaH |
Dhakkaaninaadamudito Dhaunko DhuNDhivinaayakaH || 89 ||

tattvaanaaM prakRRitistattvaM tattvaMpadaniroopitaH |
taarakaantarasaMsthaanastaarakastaarakaantakaH || 90 ||

sthaaNuH sthaaNupriyaH sthaataa sthaavaraM jangamaM jagat |
dakshhayagnyapramathano daataa daanaM damo dayaa || 91 ||

dayaavaandivyavibhavo daNDabhRRiddaNDanaayakaH |
dantaprabhinnaabhramaalo daityavaaraNadaaraNaH || 92 ||

daMshhTraalagnadveepaghaTo devaarthanRRigajaakRRitiH |
dhanaM dhanapaterbandhurdhanado dharaNeedharaH || 93 ||

dhyaanaikaprakaTo dhyeyo dhyaanaM dhyaanaparaayaNaH |
dhvaniprakRRiticeetkaaro brahmaaNDaavalimekhalaH || 94 ||

nandyo nandipriyo naado naadamadhyapratishhThitaH |
nishhkalo nirmalo nityo nityaanityo niraamayaH || 95 ||

paraM vyoma paraM dhaama paramaatmaa paraM padam || 96 ||

paraatparaH pashupatiH pashupaashavimocanaH |
poorNaanandaH paraanandaH puraaNapurushhottamaH || 97 ||

padmaprasannavadanaH praNataagnyaananaashanaH |
pramaaNapratyayaateetaH praNataartinivaaraNaH || 98 ||

phaNihastaH phaNipatiH phootkaaraH phaNitapriyaH |
baaNaarcitaanghriyugalo baalakelikutoohalee |
brahma brahmaarcitapado brahmacaaree bRRihaspatiH || 99 ||

bRRihattamo brahmaparo brahmaNyo brahmavitpriyaH |
bRRihannaadaagryaceetkaaro brahmaaNDaavalimekhalaH || 100 ||

bhrookshhepadattalakshhmeeko bhargo bhadro bhayaapahaH |
bhagavaan bhaktisulabho bhootido bhootibhooshhaNaH || 101 ||

bhavyo bhootaalayo bhogadaataa bhroomadhyagocaraH |
mantro mantrapatirmantree madamatto mano mayaH || 102 ||

mekhalaaheeshvaro mandagatirmandanibhekshhaNaH |
mahaabalo mahaaveeryo mahaapraaNo mahaamanaaH || 103 ||

yagnyo yagnyapatiryagnyagoptaa yagnyaphalapradaH |
yashaskaro yogagamyo yaagnyiko yaajakapriyaH || 104 ||

raso rasapriyo rasyo ranjako raavaNaarcitaH |
raajyarakshhaakaro ratnagarbho raajyasukhapradaH || 105 ||

lakshho lakshhapatirlakshhyo layastho laDDukapriyaH |
laasapriyo laasyaparo laabhakRRillokavishrutaH || 106 ||

vareNyo vahnivadano vandyo vedaantagocaraH |
vikartaa vishvatashcakshhurvidhaataa vishvatomukhaH || 107 ||

vaamadevo vishvanetaa vajrivajranivaaraNaH |
vivasvadbandhano vishvaadhaaro vishveshvaro vibhuH || 108 ||

shabdabrahma shamapraapyaH shambhushaktigaNeshvaraH |
shaastaa shikhaagranilayaH sharaNyaH shambareshvaraH || 109 ||

shhaDRRitukusumasragvee shhaDaadhaaraH shhaDakshharaH |
saMsaaravaidyaH sarvagnyaH sarvabheshhajabheshhajam || 110 ||

sRRishhTisthitilayakreeDaH surakunjarabhedakaH |
sindooritamahaakumbhaH sadasadbhaktidaayakaH || 111 ||

saakshhee samudramathanaH svayaMvedyaH svadakshhiNaH |
svatantraH satyasaMkalpaH saamagaanarataH sukhee || 112 ||

haMso hastipishaaceesho havanaM havyakavyabhuk |
havyaM hutapriyo hRRishhTo hRRillekhaamantramadhyagaH || 113 ||

kshhetraadhipaH kshhamaabhartaa kshhamaakshhamaparaayaNaH |
kshhiprakshhemakaraH kshhemaanandaH kshhoNeesuradrumaH || 114 ||

dharmaprado.arthadaH kaamadaataa saubhaagyavardhanaH |
vidyaaprado vibhavado bhuktimuktiphalapradaH || 115 ||

aabhiroopyakaro veerashreeprado vijayapradaH |
sarvavashyakaro garbhadoshhahaa putrapautradaH || 116 ||

medhaadaH keertidaH shokahaaree daurbhaagyanaashanaH |
prativaadimukhastambho rushhTacittaprasaadanaH || 117 ||

paraabhicaarashamano duHkhahaa bandhamokshhadaH |
lavastruTiH kalaa kaashhThaa nimeshhastatparakshhaNaH || 118 ||

ghaTee muhoortaH praharo divaa naktamaharnisham |
pakshho maasartvayanaabdayugaM kalpo mahaalayaH || 119 ||

raashistaaraa tithiryogo vaaraH karaNamaMshakam |
lagnaM horaa kaalacakraM meruH saptarshhayo dhruvaH || 120 ||

raahurmandaH kavirjeevo budho bhaumaH shashee raviH |
kaalaH sRRishhTiH sthitirvishvaM sthaavaraM jangamaM jagat || 121 ||

bhooraapo.agnirmarudvyomaahaMkRRitiH prakRRitiH pumaan |
brahmaa vishhNuH shivo rudra eeshaH shaktiH sadaashivaH || 122 ||

tridashaaH pitaraH siddhaa yakshhaa rakshhaaMsi kinnaraaH |
siddhavidyaadharaa bhootaa manushhyaaH pashavaH khagaaH || 123 ||

samudraaH saritaH shailaa bhootaM bhavyaM bhavodbhavaH |
saaMkhyaM paatanjalaM yogaM puraaNaani shrutiH smRRitiH || 124 ||

vedaangaani sadaacaaro meemaaMsaa nyaayavistaraH |
aayurvedo dhanurvedo gaandharvaM kaavyanaaTakam || 125 ||

vaikhaanasaM bhaagavataM maanushhaM paancaraatrakam |
shaivaM paashupataM kaalaamukhaMbhairavashaasanam || 126 ||

shaaktaM vainaayakaM sauraM jainamaarhatasaMhitaa |
sadasadvyaktamavyaktaM sacetanamacetanam || 127 ||

bandho mokshhaH sukhaM bhogo yogaH satyamaNurmahaan |
svasti huMphaT svadhaa svaahaa shraushhaT vaushhaT vashhaN namaH 128 ||

gnyaanaM vignyaanamaanando bodhaH saMvitsamo.asamaH |
eka ekaakshharaadhaara ekaakshharaparaayaNaH || 129 ||

ekaagradheerekaveera eko.anekasvaroopadhRRik |
dviroopo dvibhujo dvyakshho dvirado dveeparakshhakaH || 130 ||

dvaimaaturo dvivadano dvandvaheeno dvayaatigaH |
tridhaamaa trikarastretaa trivargaphaladaayakaH || 131 ||

triguNaatmaa trilokaadistrishakteeshastrilocanaH |
caturvidhavacovRRittiparivRRittipravartakaH || 132 ||

caturbaahushcaturdantashcaturaatmaa caturbhujaH |
caturvidhopaayamayashcaturvarNaashramaashrayaH 133 ||

caturtheepoojanapreetashcaturtheetithisambhavaH || 
pancaakshharaatmaa pancaatmaa pancaasyaH pancakRRittamaH || 134 ||

pancaadhaaraH pancavarNaH pancaakshharaparaayaNaH |
pancataalaH pancakaraH pancapraNavamaatRRikaH || 135 ||

pancabrahmamayasphoortiH pancaavaraNavaaritaH |
pancabhakshhapriyaH pancabaaNaH pancashikhaatmakaH || 136 ||

shhaTkoNapeeThaH shhaTcakradhaamaa shhaDgranthibhedakaH |
shhaDangadhvaantavidhvaMsee shhaDangulamahaahradaH || 137 ||

shhaNmukhaH shhaNmukhabhraataa shhaTshaktiparivaaritaH |
shhaDvairivargavidhvaMsee shhaDoormibhayabhanjanaH || 138 ||

shhaTtarkadooraH shhaTkarmaa shhaDguNaH shhaDrasaashrayaH |
saptapaataalacaraNaH saptadveeporumaNDalaH || 139 ||

saptasvarlokamukuTaH saptasaptivarapradaH |
saptaangaraajyasukhadaH saptarshhigaNavanditaH || 140 ||

saptacChandonidhiH saptahotraH saptasvaraashrayaH |
saptaabdhikelikaasaaraH saptamaatRRinishhevitaH || 141 ||

saptacChando modamadaH saptacChando makhaprabhuH |
ashhTamoortirdhyeyamoortirashhTaprakRRitikaaraNam || 142 ||

ashhTaangayogaphalabhRRidashhTapatraambujaasanaH |
ashhTashaktisamaanashreerashhTaishvaryapravardhanaH || 143 ||

ashhTapeeThopapeeThashreerashhTamaatRRisamaavRRitaH |
ashhTabhairavasevyo.ashhTavasuvandyo.ashhTamoortibhRRit || 144 ||

ashhTacakrasphuranmoortirashhTadravyahaviHpriyaH |
ashhTashreerashhTasaamashreerashhTaishvaryapradaayakaH |
navanaagaasanaadhyaasee navanidhyanushaasitaH || 145 ||

navadvaarapuraavRRitto navadvaaraniketanaH |
navanaathamahaanaatho navanaagavibhooshhitaH || 146 ||

navanaaraayaNastulyo navadurgaanishhevitaH |
navaratnavicitraango navashaktishiroddhRRitaH || 147 ||

dashaatmako dashabhujo dashadikpativanditaH |
dashaadhyaayo dashapraaNo dashendriyaniyaamakaH || 148 ||

dashaakshharamahaamantro dashaashaavyaapivigrahaH |
ekaadashamahaarudraiHstutashcaikaadashaakshharaH || 149 ||

dvaadashadvidashaashhTaadidordaNDaastraniketanaH |
trayodashabhidaabhinno vishvedevaadhidaivatam || 150 ||

caturdashendravaradashcaturdashamanuprabhuH |
caturdashaadyavidyaaDhyashcaturdashajagatpatiH || 151 ||

saamapancadashaH pancadasheesheetaaMshunirmalaH |
tithipancadashaakaarastithyaa pancadashaarcitaH || 152 ||

shhoDashaadhaaranilayaH shhoDashasvaramaatRRikaH |
shhoDashaantapadaavaasaH shhoDashendukalaatmakaH || 153 ||

kalaasaptadashee saptadashasaptadashaakshharaH |
ashhTaadashadveepapatirashhTaadashapuraaNakRRit || 154 ||

ashhTaadashaushhadheesRRishhTirashhTaadashavidhiH smRRitaH |
ashhTaadashalipivyashhTisamashhTignyaanakovidaH || 155 ||

ashhTaadashaannasampattirashhTaadashavijaatikRRit |
ekaviMshaH pumaanekaviMshatyangulipallavaH || 156 ||

caturviMshatitattvaatmaa pancaviMshaakhyapoorushhaH |
saptaviMshatitaareshaH saptaviMshatiyogakRRit || 157 ||

dvaatriMshadbhairavaadheeshashcatustriMshanmahaahradaH |
shhaTtriMshattattvasaMbhootirashhTatriMshatkalaatmakaH || 158 ||

pancaashadvishhNushakteeshaH pancaashanmaatRRikaalayaH |
dvipancaashadvapuHshreNeetrishhashhTyakshharasaMshrayaH |
pancaashadakshharashreNeepancaashadrudravigrahaH || 159 ||

catuHshhashhTimahaasiddhiyogineevRRindavanditaH |
namadekonapancaashanmarudvarganirargalaH || 160 ||

catuHshhashhTyarthanirNetaa catuHshhashhTikalaanidhiH |
ashhTashhashhTimahaateerthakshhetrabhairavavanditaH || 161 ||

caturnavatimantraatmaa shhaNNavatyadhikaprabhuH |
shataanandaH shatadhRRitiH shatapatraayatekshhaNaH || 162 ||

shataaneekaH shatamakhaH shatadhaaraavaraayudhaH |
sahasrapatranilayaH sahasraphaNibhooshhaNaH || 163 ||

sahasrasheershhaa purushhaH sahasraakshhaH sahasrapaat |
sahasranaamasaMstutyaH sahasraakshhabalaapahaH || 164 ||

dashasaahasraphaNibhRRitphaNiraajakRRitaasanaH |
ashhTaasheetisahasraadyamaharshhistotrapaaThitaH || 165 ||

lakshhaadhaaraH priyaadhaaro lakshhaadhaaramanomayaH |
caturlakshhajapapreetashcaturlakshhaprakaashakaH || 166 ||

caturasheetilakshhaaNaaM jeevaanaaM dehasaMsthitaH |
koTisooryaprateekaashaH koTicandraaMshunirmalaH || 167 ||

shivodbhavaadyashhTakoTivainaayakadhurandharaH |
saptakoTimahaamantramantritaavayavadyutiH || 168 ||

trayastriMshatkoTisurashreNeepraNatapaadukaH |
anantadevataasevyo hyanantashubhadaayakaH || 169 ||

anantanaamaanantashreerananto.anantasaukhyadaH |
anantashaktisahito hyanantamunisaMstutaH || 170 ||

iti vainaayakaM naamnaaM sahasramidameeritam |
idaM braahme muhoorte yaH paThati pratyahaM naraH || 171 ||

karasthaM tasya sakalamaihikaamushhmikaM sukham |
aayuraarogyamaishvaryaM dhairyaM shauryaM balaM yashaH || 172 ||

medhaa pragnyaa dhRRitiH kaantiH saubhaagyamabhiroopataa |
satyaM dayaa kshhamaa shaantirdaakshhiNyaM dharmasheelataa || 173 ||

jagatsaMvananaM vishvasaMvaado vedapaaTavam |
sabhaapaaNDityamaudaaryaM gaambheeryaM brahmavarcasam || 174 ||

ojastejaH kulaM sheelaM prataapo veeryamaaryataa |
gnyaanaM vignyaanamaastikyaM sthairyaM vishvaasataa tathaa || 175 ||

dhanadhaanyaadivRRiddhishca sakRRidasya japaadbhavet |
vashyaM caturvidhaM vishvaM japaadasya prajaayate || 176 ||

raagnyo raajakalatrasya raajaputrasya mantriNaH |
japyate yasya vashyaarthe sa daasastasya jaayate || 177 ||

dharmaarthakaamamokshhaaNaamanaayaasena saadhanam |
shaakineeDaakineerakshhoyakshhagrahabhayaapaham || 178 ||

saamraajyasukhadaM sarvasapatnamadamardanam |
samastakalahadhvaMsi dagdhabeejaprarohaNam || 179 ||

duHsvapnashamanaM kruddhasvaamicittaprasaadanam |
shhaDvargaashhTamahaasiddhitrikaalagnyaanakaaraNam || 180 ||

parakRRityaprashamanaM paracakrapramardanam |
saMgraamamaarge saveshhaamidamekaM jayaavaham || 181 ||

sarvavandhyatvadoshhaghnaM garbharakshhaikakaaraNam |
paThyate pratyahaM yatra stotraM gaNapateridam || 182 ||

deshe tatra na durbhikshhameetayo duritaani ca |
na tadgehaM jahaati shreeryatraayaM japyate stavaH || 183 ||

kshhayakushhThapramehaarshabhagandaravishhoocikaaH |
gulmaM pleehaanamashamaanamatisaaraM mahodaram || 184 ||

kaasaM shvaasamudaavartaM shoolaM shophaamayodaram |
shirorogaM vamiM hikkaaM gaNDamaalaamarocakam || 185 ||

vaatapittakaphadvandvatridoshhajanitajvaram |
aagantuvishhamaM sheetamushhNaM caikaahikaadikam || 186 ||

ityaadyuktamanuktaM vaa rogadoshhaadisambhavam |
sarvaM prashamayatyaashu stotrasyaasya sakRRijjapaH || 187 ||

praapyate.asya japaatsiddhiH streeshoodraiH patitairapi |
sahasranaamamantro.ayaM japitavyaH shubhaaptaye || 188 ||

mahaagaNapateH stotraM sakaamaH prajapannidam |
icChayaa sakalaan bhogaanupabhujyeha paarthivaan || 189 ||

manorathaphalairdivyairvyomayaanairmanoramaiH |
candrendrabhaaskaropendrabrahmasharvaadisadmasu || 190 ||

kaamaroopaH kaamagatiH kaamadaH kaamadeshvaraH |
bhuktvaa yathepsitaanbhogaanabheeshhTaiH saha bandhubhiH || 191 ||

gaNeshaanucaro bhootvaa gaNo gaNapatipriyaH |
nandeeshvaraadisaanandairnanditaH sakalairgaNaiH || 192 ||

shivaabhyaaM kRRipayaa putranirvisheshhaM ca laalitaH |
shivabhaktaH poorNakaamo gaNeshvaravaraatpunaH || 193 ||

jaatismaro dharmaparaH saarvabhaumo.abhijaayate |
nishhkaamastu japannityaM bhaktyaa vighneshatatparaH || 194 ||

yogasiddhiM paraaM praapya gnyaanavairaagyasaMyutaH |
nirantare niraabaadhe paramaanandasaMgnyite || 195 ||

vishvotteerNe pare poorNe punaraavRRittivarjite |
leeno vainaayake dhaamni ramate nityanirvRRite || 196 ||

yo naamabhirhutairdattaiH poojayedarcaye//ennaraH |
raajaano vashyataaM yaanti ripavo yaanti daasataam || 197 ||

tasya sidhyanti mantraaNaaM durlabhaashceshhTasiddhayaH |
moolamantraadapi stotramidaM priyatamaM mama || 198 ||

nabhasye maasi shuklaayaaM caturthyaaM mama janmani |
doorvaabhirnaamabhiH poojaaM tarpaNaM vidhivaccaret || 199 ||

ashhTadravyairvisheshheNa kuryaadbhaktisusaMyutaH |
tasyepsitaM dhanaM dhaanyamaishvaryaM vijayo yashaH || 200 ||

bhavishhyati na sandehaH putrapautraadikaM sukham |
idaM prajapitaM stotraM paThitaM shraavitaM shrutam || 201 ||

vyaakRRitaM carcitaM dhyaataM vimRRishhTamabhivanditam |
ihaamutra ca vishveshhaaM vishvaishvaryapradaayakam || 202 ||

svacChandacaariNaapyeshha yena sandhaaryate stavaH |
sa rakshhyate shivodbhootairgaNairadhyashhTakoTibhiH || 203 ||

likhitaM pustakastotraM mantrabhootaM prapoojayet |
tatra sarvottamaa lakshhmeeH sannidhatte nirantaram || 204 ||

daanairasheshhairakhilairvrataishca teerthairasheshhairakhilairmakhaishca |
na tatphalaM vindati yadgaNeshasahasranaamasmaraNena sadyaH || 205 ||

etannaamnaaM sahasraM paThati dinamaNau pratyahaMprojjihaane 
saayaM madhyandine vaa trishhavaNamathavaa santataM vaa jano yaH |
sa syaadaishvaryadhuryaH prabhavati vacasaaM keertimuccaistanoti 
daaridryaM hanti vishvaM vashayati suciraM vardhate putrapautraiH || 206 ||

akincanopyekacitto niyato niyataasanaH |
prajapaMshcaturo maasaan gaNeshaarcanatatparaH || 207 ||

daridrataaM samunmoolya saptajanmaanugaamapi |
labhate mahateeM lakshhmeemityaagnyaa paarameshvaree || 208 ||

aayushhyaM veetarogaM kulamativimalaM sampadashcaartinaashaH 
keertirnityaavadaataa bhavati khalu navaa kaantiravyaajabhavyaa |
putraaH santaH kalatraM guNavadabhimataM yadyadanyacca tatta -
nnityaM yaH stotrametat paThati gaNapatestasya haste samastam || 209 ||

gaNanjayo gaNapatirherambo dharaNeedharaH |
mahaagaNapatirbuddhipriyaH kshhipraprasaadanaH || 210 ||

amoghasiddhiramRRitamantrashcintaamaNirnidhiH |
sumangalo beejamaashaapoorako varadaH kalaH || 211 ||

kaashyapo nandano vaacaasiddho DhuNDhirvinaayakaH |
modakairebhiratraikaviMshatyaa naamabhiH pumaan || 212 ||

upaayanaM dadedbhaktyaa matprasaadaM cikeershhati |
vatsaraM vighnaraajo.asya tathyamishhTaarthasiddhaye || 213 ||

yaH stauti madgatamanaa mamaaraadhanatatparaH |
stuto naamnaa sahasreNa tenaahaM naatra saMshayaH || 214 ||

namo namaH suravarapoojitaanghraye 
namo namo nirupamamangalaatmane |
namo namo vipuladayaikasiddhaye 
namo namaH karikalabhaananaaya te || 215 ||

kinkiNeegaNaracitacaraNaH
prakaTitagurumitacaarukaraNaH |
madajalalahareekalitakapolaH
shamayatu duritaM gaNapatinaamnaa || 216 ||

|| iti shreegaNeshapuraaNe upaasanaakhaNDe eeshvaragaNeshasaMvaade 
gaNeshasahasranaamastotraM naama shhaTcatvaariMshodhyaayaH ||

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)