Kanda Sashti Kavacham Lyrics In English

Aarde Lyrics

 

kanda sashti kavacham by bombay jayashree kanda sashti kavacham chitra kanda sashti kavacham controversy kanda sashti kavacham chitra mp3 download skanda sashti kavacham controversy kanda sashti kavasam cut song skanda sashti kavacham chitra download kanda sashti kavasam controversy in tamil kandha sashti kavasam controversy kanda sashti kavacham download kanda sasti kavacham download skanda sashti kavacham download
kanda sashti kavasam download masstamilan

Album : Devotonal

Song/Sloka/ : Kanda Sashti Kavacham

Lord Subramanya Swamy 


Get This Kavacha In Telugu Fonts

Kanda Sashti Kavacham Lyrics In English|| kappu ||

tudippor-kku valvinaipom tunbam pom

nenjir padippor-kku selvam palittu kathittu ongum

nistaiyun kaikudum, nimalar arul kaṁdar

sasthi kavacan tanai |


kural venba |

amarar idartira amaram purinda

kumaran adi nenje kuri |


|| nul ||

sastiyai nokka sarahana bhavanar

sistarukkudavum senkadir velon

padam irandil panmanic cadangai

gitam pada kinkini yada


maiya nadanceyum mayil vagananar

kaiyil velal enaikkakkaven-ru vandu

vara vara velayudanar varuga

varuga varuga mayilon varuga

indiran mudala endisai porra

mantira vadivel varuga varuga (10)


vasavan maruga varuga varuga

nesak kuramagal ninaivon varuga

arumugam padaitta aiya varuga

niridum velavan nittam varuga

siragiri velavan sikkiram varuga (15)


sarahana bhavanar sadudiyil varuga

rahana bhavaca rararara rarara

rihana bhavaca riririri ririri

vinabhava sarahana vira namonama

nibhava sarahana nira nira niraina (20)


vacara hanaba varuga varuga

asurar kudi kedutta ayya varuga

ennai alum ilaiyon kaiyil

pannirandayum pasankusamum

paranda vili*gal pannirandilanga (25)


virain-denaik kakka velon varuga

aiyum kiliyum adaivudan sauvum

uyyoli sauvum, uyiraiyun kiliyum

kiliyun sauvum kilaroliyaiyum

nilai perrenmun nittamum olirum (30)


sanmukhan riyum taniyoli yovvum

kundaliyam sivaguhan dinam varuga

arumugamum animudi arum

niridu nerriyum ninda puruvamum

panniru kannum pavalac cevvayum (35)


nanneri nerriyil navamanic cuttiyum

iraru seviyil ilagukundalamum

ariru tinbuyat tali*giya marbil

palbusanamum padakkamum darittu

nanmani punda navaratna malaiyum (40)


muppuri nulum muttani marbum

seppala*gudaiya tiruvayi rundiyum

tuvanda marungil sudarolip pattum

navaratnam paditta nar- ciravum

irutodai ala*gum inaimula*n dalum (45)


tiruvadi yadanil silaṁboli mula*nga

segagana segagana segagana segana

mogamoga mogamoga mogamoga mogana

naganaga naganaga naganaga nagena

diguguna digudigu diguguna diguna (50)


rararara rararara rararara rarara

riririri riririri riririri ririri

dudududu dudududu dudududu dududu

dagudagu digudigu dangu dingugu

vindu vindu mayilon vindu (55)


mundu mundu murugavel mundu

en-ranai yalum eragac celva !

maindan vendum varamagil-*ndudavum

lala lala lala vesamum

lila lila lila vinoda nen-ru (60)


un-riru vadiyai urudiyen rennum

en-ranai vaittun inaiyadi kakka

ennuyirk kuyiram iraivan kakka

panniru vili*yal balanaik kakka

adiyen vadanam ala*guvel kakka (65)


podipunai nerriyaip punidavel kakka

kadirvel irandum kanninaik kakka

vidisevi irandum velavar kakka

nasigal irandum nalvel kakka

pesiya vay-thanaip peruvel kakka (70)


muppat tirupal munaivel kakka

seppiya navai cevvel kakka

kannam irandum kadirvel kakka

ennilan kalu*ttai iniyavel kakka

marbai irattina vadivel kakka (75)


serila mulaimar tiruvel kakka

vadivel irutol valam-perak kakka

pidarigal irandum peruvel kakka

ala*gudan mudugai arulvel kakka

palu*pati narum paruvel kakka (80)


verrivel vayirrai vilangave kakka

sirridai ala*gura sevvel kakka

nanankayirrai nalvel kakka

ankuri yirandum ayilvel kakka

pittam irandum peruvel kakka (85)


vattak kudattai valvel kakka

panaittodai irandum paruvel kakka

kanaikkal mula*ntal kadirvel kakka

aiviral adiyinai arulvel kakka

kaigalirandum karunaivel kakka (90)


mungai yirandum muranvel kakka

pingai yirandum pinnaval irukka

navil sarasvati narrunai yaga

nabik kamalam nalvel kakka

muppal nadiyai munaivel kakka (95)


eppolu*dum enai edirvel kakka

adiyen vacanam asaivula neram

kadugave vandu kanakavel kakka

varumpagal tannil vajjiravel kakka

araiyirul tannil anaiyavel kakka (100)


ematil jamattil edirvel kakka

tamadam nikkic caturvel kakka

kakka kakka kanakavel kakka

nokka nokka nodiyinil nokka


takka takka tadaiyarat takka (105)

par-kka par-kka pavam podipada

billi suniyam perumpagai agala

valla bhutam valattigappeygal

allar-paduttum adanga muniyum

pillaigal tinnum pula*kkadai muniyum (110)


kollivay peygalum kuralaip peygalum

pengalait todarum biramarak karudarum

adiyanaik kandal alarik kalangida

irisikat teri ittunba senaiyum

ellilum iruttilum edir-ppadum annarum (115)


kanapujai kollum kaliyo danaivarum

vittang kararum migupala peygalum

tandiyakkararum candalargalum

en peyar sollavum idivilu*n dodida


anai adiyinil arumpa vaigalum (120)


punai mayirum pillaigal enbum

nagamum mayirum nilmudi mandaiyum

pavaigaludane palakalasattudan

manaiyir pudaitta vanjanai tanaiyum

ottiya pavaiyum ottiya serukkum (125)


kasum panamum kavudan sorum

odumanjanamum oruvali*p pokkum

adiyanaik kandal alaindu kulaindida

marrar vancagar vandu vanangida

kala dhutal enaik kandar kalangida (130)


anji nadungida arandu purandida

vay-vittalari madikettoda

padiyinil muttap pasak kayirral

kattudan angam kadaridak kattu

katti uruttu kalkai muriyak (135)


kattu kattu kadaridak kattu

muttu muttu vili*gal pidungida

cekku cekku cedil cedilaga

cokku cokku sur-ppagai cokku

kuttu kuttu kurvadi velal (140)


parru parru pagalavan tanaleri

tanaleri tanaleri tanaladuvaga

viduvidu velai verundadu odap

puliyum nariyum punnari nayum

eliyum karadiyum init todar-ndoda (145)


telum pambum seyyan puran

kadivida visangal kadittuya rangam

eriya visangal elidinil iranga

oluppun culukkum orutalai noyum

vadam cayittiyam valippup pittam (150)


sulaiyan cayangunmam sokkuc cirangu

kudaiccal silandi kudalvip piridi

pakkap pilavai padar-todai valai*

kaduvan paduvan kaittal silandi

par-kuttu aranai paru arai appum (155)


ellappiniyum en-ranaik kandal

nilla doda niyenak karulvay

irel* ulagamum enakkura vaga

anum pennum anaivarum enakka

mannalarasarum magil*ndura vagavum (160)


unnait tudikka un tirunamam

sarahana bhavane sailoli bhavane

tiripura bhavane tigalo*li bhavane

paripura bhavane pavamoli bhavane

aritiru maruga amarapadiyaik (165)


kattut devargal kadunjirai viduttay

kanda guhane kadir velavane

kar-ttikai mainda kadamba kadambanai

idumbanai ali*tta iniyavel muruga

tanikacalane sankaran pudalva (170)


kadirkamatturai kadirvel muruga

pala*nip padival* bala kumara

avinan kudival* ala*giya vela

sendin mamalaiyurum cengalvaraya

samarapurival* sanmugat arase (175)


karar kula*lal kalaimagal nan-ray

en na irukka yanunaip pada

yenaittodardirukkum endai muruganaip

padinen adinen paravasamaga

adinen nadinen avinan butiyai (180)


nesamudan yan nerriyil aniyap

pasavinaigal parradu ningi

unpadam perave unnarulaga

anbudan raksi annamun connamum

mettamettaga vela yudanar (185)


siddiperradiyen sirappudan val*ga

val*ga val*ga mayilon val*ga

val*ga val*ga vadivel val*ga

val*ga val*ga malaikkuru val*ga

val*ga val*ga malaikkura magaludan (190)


val*ga val*ga varanattuva-aim

val*ga val*ga en varumaigal ninga

ettanai kuraigal ettanai pilai*gal

ettanai yadiyen ettanai seyinum

perravan niguru poruppadu unkadan (195)


perraval kuramagal perravalame

pillai yen-ranbay-p piriya malittu

maindan en midu un manamagil*ndu aruli

tanjamen-radiyar talai*ttida arulsey

kandar sasti kavacam virumbiya (200)


balan devarayan pagar-ndadai

kalaiyil malaiyil karuttudan nalum

aca rattudan angan tulakki

nesamudan oru ninaivaduvagik

kandar sastikkavacam idanai (205)


cintai kalangadu diyanippavargal

orunal muppattarurukkondu

odiye jepittu ugandu niraniya

astadikkullor adangalum vasamay

disai mannar enmar seyaladaruluvar (210)


marralarellam vandu vananguvar

navakol magil*ndu nanmai yalittidum

navamada nenavum nalleli*l peruvar

enda nalum irettay val*var

kandar kaivelam kavacat tadiyai (215)


vali*yay-kkana meyyay vilangum

vili*yarkana verundidum peygal

polla davaraip podipodiyakkum

nallor ninaivil natanam puriyum

sarva satturu sanga rattadi (220)


arindenadullam attalatcumigalil

viralatcumikku virundunavagac

sura padmavait tunittagai adanal

irubat tel*var-kku uvandamudalitta

guruparan pala*nik kun-ril irukkum (225)


cinnak kula*ndai sevadi porri

enaittadut tatkola en-rana dullam

meviya vadivurum velava porri

devargal senapatiye porri

kuramagal manamagil* kove porri (230)


tiramigu divviya dega porri

idumba yudane idumba porri

kadamba porri kanda porri

vetci punaiyum vele porri

uyargiri kanakasabaikkor arase (235)


mayil natamiduvoy malaradi saranam

saranam saranam sarahana bhava oṁ

saranam saranam sanmuga saranam ||

(saranam saranam sanmukha saranam)
Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)