Tvameva Saranam Annamacharya Keerthanalu Lyrics | Devotional | Aarde Lyrics

Share This :


Album :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana ::Tvameva Saranam

Get This Keerthana In Telugu Script Click HereAarde Lyrics
Tvameva Saranaṃ Tvameva Saranaṃ Kamalodara Srijagannatha ‖

Vasudeva Krshna Vamana Narasiṃha Sri Satisa Sarasijanetra |
Bhūsuravallabha Purushottama Pita- Kauseyavasana Jagannatha ‖

Balabhadranuja Paramapurusha Dugdha Jaladhivihara Kunjaravarada |
Sulabha Subhadra Sumukha Suresvara Kalidoshaharana Jagannatha ‖

Vatapatrasayana Bhuvanapalana Jantu- Ghatakarakarana Srungaradhipa |
Patutara Nityavaibhavaraya Tiruvenkatagirinilaya Jagannatha ‖sentiment_satisfied Emoticon