Radha Madhava Rati Charitamiti Annamacharya Keerthanalu Lyrics | Devotional | Aarde Lyrics

Aarde LyricsAlbum :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana ::Radha Madhava Rati Charitamiti

Get This Keerthana In Telugu Script Click Here

Aarde LyricsRadhamadhavaraticharitamiti
Bodhavaham Srutibhushanam ‖

Gahane Dvavapi Gatva Gatva
Rahasi Ratim Prerayati Sati |
Viharatastada Vilasantau
Vihatagrhasau Vivasau Tau ‖

Lajjasabhala Vilasalilaya
Kajjalanayana Vikarena |
Hrjjavyavanahita Hrdaya Rati
Ssajja Sambhramachapala Jata ‖

Purato Yantam Purusham Vakulaiḥ
Kurantakairva Kutajairva |
Paramam Praharati Paschallagna-
Giram Vinasi Vikirati Mudam ‖

Hari Surabhuruha Marohativa
Charanena Katim Samveshtya |
Parirancana Sampaditapulakai
Ssurucirjata Sumalatikeva ‖

Vidhumukhadarsana Vikalitalajja-
Tvadharabimbaphalamasvadya |
Madhuropayanamargena Kucau
Nidhivada Tva Nityasukhamita ‖

Suruchiraketaka Sumadala Nakharai-
Rvarachibukam Sa Parivrtya |
Tarunimasindhau Tadiyadrgjala-
Charayugalam Samsaktam Cakara ‖

Vacana Vilasairvasikrta Tam
Nichulakunja Manitadese |
Prachurasaikate Pallavasayane-
Rachitaratikala Ragenasa ‖

Abhinavakalyanancitarupa-
Vabhinivesa Samyatacittau |
Babhuvatu Statparau Veṅkata
Vibhuna Sa Tadvidhina Sataya ‖

Sacha Lajjavikshano Bhavati Tam
Kacabharam Gandham Ghrapayati |
Nacalatichenmanavati Tathapi
Kuchasaṅgadanukulayati ‖

Avanatasirasapyati Subhagam
Vividhalapairvivasayati |
Pravimala Kararuharacana Vilasai
Rbhuvanapati Tam Bhushayati ‖

Latagrhamelanam Navasai
Katavaibhava Saukhyam Drshtva |
Tatastatascarasau Keli-
Vratacharyam Tam Vanchantau |

Vanakusuma Visadavaravasanaya-
Ghanasararajogandhaischa |
Janayati Pavane Sapadi Vikaram-
Vanita Purushau Janitasau ‖

Evam Vicaran Hela Vimukha-
Sriveṅkatagiri Devoyam |
Pavanaradhaparirambhasukha-
Sri Vaibhavasusthiro Bhavati ‖

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)