Kim Karishyaami Annamacharya Keerthanalu Lyrics | Devotional | Aarde Lyrics

Share This :


Album :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana ::Kim Karishyaami

Get This Keerthana In Telugu Script Click HereAarde Lyrics

Kim Karishyami Kim Karomi Bahula-
Saṅkasamadhanajaḍyam Vahami ‖

Narayanam Jagannatham Trilokaika-
Parayanam Bhaktapavanam |
Durikaromyaham Duritadurena Sam-
Sarasagaramagnachañchalatvena ‖

Tiruveṅkaṭachaladhisvaram Kariraja- |
Varadam Saranagatavatsalam |
Paramapurusham Kṛpabharanam Na Bhajami
Maranabhavadehabhimanam Vahami‖sentiment_satisfied Emoticon