Bhavayami Gopalabalam Annamacharya Keerthanalu Lyrics | Devotional | Aarde Lyrics

Share This :Album :: Annamacharya Keerthanalu

Song/ Keerthana ::Bhavayami Gopalabalam

Get This Keerthana In Telugu Script Click Here

Aarde Lyrics


Kurpu: Sri Annamacharyulavaru
Ragam: Yamuna Kalyani
Talam: Adi


Bhavayami Gopalabalam Mana-
Ssevitam Tatpadam Chintayeham Sada ‖

Kati Ghatita Mekhala Khachitamani Ghantika-
Patala Ninadena Vibhrajamanam |
Kutila Pada Ghatita Saṅkula Siñjitenatam
Chatula Natana Samujjvala Vilasam ‖

Niratakara Kalita Navanitam Brahmadi
Sura Nikara Bhavana Sobhita Padam |
Tiruveṅkatachala Sthitam Anupamam Harim
Parama Purusham Gopalabalam ‖sentiment_satisfied Emoticon