LALITA PANCHA RATNAM Lyrics | Lord Durga | Devotional Lyrics

Aarde Lyrics

Album: Lord Drga Devi Songs/ Stotram
Song/ Stotram- LALITA PANCHA RATNAM
WRITER :: Sankaracharya 

ఈ లిరిక్స్ ఇంగ్లీష్ ఫాంట్స్ లో పొందండి :: ENGLISH SCRIPT
Pratha smarami Lalitha vadanaravindam,
Bimbadaram pradhula maukthika shobhi nasam,
Aakarna deerga nayanam mani kundaladyam,
Mandasmitham mruga madojjwala phala desam. || 1 ||
Prathar Bhajami Lalitha Bhuja kalpa vallim,
Rathnanguleeya lasathanguli pallavadyam,
Manikhya hema valayangadha Shobha maanam,
Pundreshu Chapa kusumeshu sruneen dadhanam. || 2 ||
Prathar namami lalitha charanaravindam,
Bhakteshta dana niratham bhava sindhu potham,
Padmasanadhi sura nayaka poojaneeyam,
Padmangusa dwaja sudarsana lanchanadyam. || 3 ||
Pratha sthuthave parasivaam lalithaam bhvaneem,
Trayyanha vedhya vibhavam karunanan vadhyam,
Viswasya srushti vilaya sthithi hethu bhootham,
Visweswareem nigama vang mana sathi dhooram. || 4 ||
Prathar vadami lalithe thava punya nama,
Kameswarethi, kamalethi Maheswareethi,
Sri shambhaveethi jagatham janani parethi,
Vag deva thethi vachasa tripureswareethi. || 5 ||
Ya sloka panchakam idham, Lalithambikya,
Soubhagyuam, sulalitham patathi prabhathe,
Thasmai dadathi lalitha jadithi prasanna,
Vidhyaam sriyam vimala soukha manantha keerthim||

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)