ASHTA LAKSHMI STOTRAM Lyrics | Lord Laxmi | Devotional Lyrics

Aarde Lyrics

Album: Lord Laxmi Devi Songs/ Stotram
Song/ Stotram-ASHTA LAKSHMI STOTRAM
WRITER :: Sankaracharya 

ఈ లిరిక్స్ ఇంగ్లీష్ ఫాంట్స్ లో పొందండి :: ENGLISH SCRIPT


Adilaksmi

Sumanasa vandita sundari madhavi chandra sahodari hema maye |
muni gana mandita moksha pradayini manjula bhashini veda nute ||
pankaja vasini deva supujita sadguna varshini shanti yute |
jaya jaya he madhu sudana kamini adi lakshmi sada palaya mam || 1 ||

Dhanyalaksmi

Ayi kali kalmasha nashini kamini vaidika rupini veda maye |
kshira samud bhava mangala rupini mantra nivasini mantra nute ||
mangala dayini ambuja vasini deva ganashrita pada yute |
jaya jaya he madhu sudana kamini dhanya lakshmi sada palaya mam || 2 ||

Dhairyalaksmi

Jaya vara varnini vaishnavi bhargavi mantra svarupini mantra maye |
sura gana pujita shighra phala prada jnana vikasini shastra nute ||
bhava bhaya harini papa vimochani sadhu jana shrita pada yute |
jaya jaya he madhu sudana kamini dhairya lakshmi sada palaya mam || 3 ||

Gajalaksmi

Jaya jaya durgati nashini kamini sarva phala prada shastra maye |
ratha gaja turaga padayi samavrta parijana mandita loka nute ||
hari hara brahma supujita sevita tapa nivarini pada yute |
jaya jaya he madhu sudana kamini gaja lakshmi rupena palaya mam || 4 ||

Santanalaksmi

Ayi khaga vahini mohini cakrini raga vivardhini jnana maye |
guna gana varidhi lokahi taishini svara sapta bhushita gana nute ||
sakala sura sura deva munishvara manava vandita padayute |
jaya jaya he madhu sudana kamini santana lakshmi sada palaya mam || 5 ||

Vijayalaksmi

Jaya kamala sani sadgati dayini jnana vikasini gana maye |
anudina marcita kunkuma dhusara bhushita vasita vadya nute ||
kanaka dhara stuti vaibhava vandita shankara deshika manya pade |
jaya jaya he madhu sudana kamini vijaya lakshmi sada palaya mam || 6 ||

Vidyalaksmi

Pranata sureshvari bharati bhargavi shoka vinashini ratna maye |
mani maya bhushita karma vibhushana shanti samav.rta hasya mukhe ||
navanidhi dayini kavimala harini kamita phala prada hasta yute |
jaya jaya he madhu sudana kamini vidya lakshmi sada palaya mam || 7 ||

Dhanalaksmi

Dhimi dhimi dhin dhimi dhin dhimi dhin dhimi dun dubhi nada supurna maye |
ghuma ghuma ghum ghuma ghum ghuma ghum ghuma shankha ni nada suvadya nute ||
veda purane itihasa supujita vaidika marga pradarsha yute |
jaya jaya he madhu sudana kamini dhana lakshmi rupena palaya mam|| 8 ||

phalaśṛti

ślo|| aṣṭalakṣmī namastubhyaṃ varade kāmarūpiṇi | 
viṣṇuvakṣaḥ sthalā rūḍhe bhakta mokṣa pradāyini ||

ślo|| śaṅkha cakragadāhaste viśvarūpiṇite jayaḥ |
jaganmātre ca mohinyai maṅgaḷaṃ śubha maṅgaḷam ||

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)