Nama Ramayanam Lyrics

label
label
Share This :Album: Devotional

Song : Nama Ramayanam
Aarde Lyrics
Balakanda

1. Shuddha brahma paratpara rama 
2: kalatmaka paramaeshvara rama 
3: shesa talpa sukha nidrita rama 
4: brahmadyamara prartitha 
5: canda kiranakula mandana rama 
6: shrimad-dasharatha nandana rama 
7: kausalya sukha vardhana rama 
8: vishvamitra priyadhana rama 
9: ghora tataka dhataka rama 
10: maricadini pataka rama 
11: kaushikamaka sam rama 
12: shrimadahlyoddharaka rama 
13: gautama muni sampujita rama 
14: sura muni vara gana samstuta rama 
15: navikadhavita mrdupada rama 
16: mithilapura jana mohaka rama 
17: videha manasa ranjaka rama 
18: tryambaka karmuka bhanjaka rama 
19: sitarpita vara malika rama 
20: krtavaivahika kautuka rama 
21: bhargava darpa vinashaka rama 
22: shrimad ayodhya palaka rama

Ayodhya kanda

23: aganita gunagana bhusita rama 
24: avanitanaya kamita rama 
25: raka candra samanana rama 
26: pitru vakya-shrta kanana rama 
27: priya guha vinivedita pada rama 
28: taksalita nija mrdupada rama 
29: bharadvaja mukhanandaka rama 
30: citrakutadri niketana rama 
31: dasharatha santata cintita rama 
32: kaikeyi tanayarthita rama 
33: viracita nija pitru karmaka rama 
34: bharatarpita nija paduka rama

Aranya kanda

35: dandakavana jana pavana rama 
36: dusta viradha vinashana rama 
37: sharabhanga sutiksana arcita rama 
38: agastyanugraha vardhita rama 
39: grghradhipa samsevita rama 
40: pancavati tata sustita rama 
41: shurpanakharthi vidhayaka rama 
42: kharadusana mukha sudaka rama 
43: sitapriya harinanuga rama 
44: maricartti krdashuga rama 
45: vinasta sitanvesaka rama 
46: grdhradhipa gati dayaka rama 
47: shabari datta phalashana rama 
48: kabanda bahucchedana rama

Kiskinda kanda

49: hanumat-sevita nijapada rama 
50: nata sugrivabhistada rama 
51: garvita vali samharaka rama 
52: vanara duta presaka rama 
53: hitakara laksmana samyuta rama

Sundara kanda

54: kapivara santata samsmrta rama 
55: tadgati vighna dhvamsaka rama 
56: sita prana taraka rama 
57: dusta dashanana dusita rama 
58: shista hanumad-bhusita rama 
59: sita vedita kakavana rama 
60: krta cudamani darshana rama 
61: kapivara vacanashvasita rama

Yuddha kanda

62: ravana nidhana prasthita rama 
63: vanara sainya samavrta rama 
64: shosita sharidhisharthita rama 
65: vibhisana bhaya dayaka rama 
66: parvata setu nibandhaka rama 
67: kumbhakarna shirash-chedaka rama 
68: raksasa sangha vimardaka rama 
69: ahimahi ravana carana rama 
70: samhrta dashamukha ravana rama 
71: vidhibhava mukhasura samstuta rama 
72: khasthita dasharatha viksita 
73: rama sita darshana modita rama 
74: abhisakta vibhisana nata rama 
75: puspakayana rohita rama 
76: bharadvajabhinisevana rama 
77: bharata prana priyakara rama 
78: saketapuri bhusana rama 
79: sakala sviya samanata rama 
80: ratnalasat-pithasthita rama 
81: pattabhisekalankrta rama 
82: parthiva kula sammanita rama 
83: vibhisanaprita rangaka rama 
84: kica kulanugraha kara rama 
85: sakala jiva sam raksaka rama 
86: samasta lokadharaka rama

Uttara kanda

87: Agata munigana samstuta rama 
88: vishrta dasha kanthodbhava rama 
89: sita lingana nirvrta rama 
90: niti suraksita janapada rama 
91: vipina tyajita janakaja rama 
92: karita lavanasura vadha rama 
93: svargata shambuka samstuta rama 
94: svatanaya kushalava nandita rama 
95: ashvamedha krtu diksita rama 
96: kalavedita surapada rama 
97: ayodhyaka jana muktida rama 
98: vidhi mukha vibudhananda rama 
99: tejomaya nija rupaka rama 
100: samsrti bandha vimocaka rama 
101: dharma sthapana tatpara rama 
102: bhakti parayana muktita rama 
103: sarva caracara palaka rama 
104: sarva bhavamaya varaka rama 
105: vaikunthalaya samsthita rama 
106: nityananda padasthita rama 
107: ramaa ramaa jaya raja rama 
108: ramaa ramaa jaya sita rama
Balakanda

1. Shuddha brahma paratpara rama 
2: kalatmaka paramaeshvara rama 
3: shesa talpa sukha nidrita rama 
4: brahmadyamara prartitha 
5: canda kiranakula mandana rama 
6: shrimad-dasharatha nandana rama 
7: kausalya sukha vardhana rama 
8: vishvamitra priyadhana rama 
9: ghora tataka dhataka rama 
10: maricadini pataka rama 
11: kaushikamaka sam rama 
12: shrimadahlyoddharaka rama 
13: gautama muni sampujita rama 
14: sura muni vara gana samstuta rama 
15: navikadhavita mrdupada rama 
16: mithilapura jana mohaka rama 
17: videha manasa ranjaka rama 
18: tryambaka karmuka bhanjaka rama 
19: sitarpita vara malika rama 
20: krtavaivahika kautuka rama 
21: bhargava darpa vinashaka rama 
22: shrimad ayodhya palaka rama

Ayodhya kanda

23: aganita gunagana bhusita rama 
24: avanitanaya kamita rama 
25: raka candra samanana rama 
26: pitru vakya-shrta kanana rama 
27: priya guha vinivedita pada rama 
28: taksalita nija mrdupada rama 
29: bharadvaja mukhanandaka rama 
30: citrakutadri niketana rama 
31: dasharatha santata cintita rama 
32: kaikeyi tanayarthita rama 
33: viracita nija pitru karmaka rama 
34: bharatarpita nija paduka rama

Aranya kanda

35: dandakavana jana pavana rama 
36: dusta viradha vinashana rama 
37: sharabhanga sutiksana arcita rama 
38: agastyanugraha vardhita rama 
39: grghradhipa samsevita rama 
40: pancavati tata sustita rama 
41: shurpanakharthi vidhayaka rama 
42: kharadusana mukha sudaka rama 
43: sitapriya harinanuga rama 
44: maricartti krdashuga rama 
45: vinasta sitanvesaka rama 
46: grdhradhipa gati dayaka rama 
47: shabari datta phalashana rama 
48: kabanda bahucchedana rama

Kiskinda kanda

49: hanumat-sevita nijapada rama 
50: nata sugrivabhistada rama 
51: garvita vali samharaka rama 
52: vanara duta presaka rama 
53: hitakara laksmana samyuta rama

Sundara kanda

54: kapivara santata samsmrta rama 
55: tadgati vighna dhvamsaka rama 
56: sita prana taraka rama 
57: dusta dashanana dusita rama 
58: shista hanumad-bhusita rama 
59: sita vedita kakavana rama 
60: krta cudamani darshana rama 
61: kapivara vacanashvasita rama

Yuddha kanda

62: ravana nidhana prasthita rama 
63: vanara sainya samavrta rama 
64: shosita sharidhisharthita rama 
65: vibhisana bhaya dayaka rama 
66: parvata setu nibandhaka rama 
67: kumbhakarna shirash-chedaka rama 
68: raksasa sangha vimardaka rama 
69: ahimahi ravana carana rama 
70: samhrta dashamukha ravana rama 
71: vidhibhava mukhasura samstuta rama 
72: khasthita dasharatha viksita 
73: rama sita darshana modita rama 
74: abhisakta vibhisana nata rama 
75: puspakayana rohita rama 
76: bharadvajabhinisevana rama 
77: bharata prana priyakara rama 
78: saketapuri bhusana rama 
79: sakala sviya samanata rama 
80: ratnalasat-pithasthita rama 
81: pattabhisekalankrta rama 
82: parthiva kula sammanita rama 
83: vibhisanaprita rangaka rama 
84: kica kulanugraha kara rama 
85: sakala jiva sam raksaka rama 
86: samasta lokadharaka rama

Uttara kanda

87: Agata munigana samstuta rama 
88: vishrta dasha kanthodbhava rama 
89: sita lingana nirvrta rama 
90: niti suraksita janapada rama 
91: vipina tyajita janakaja rama 
92: karita lavanasura vadha rama 
93: svargata shambuka samstuta rama 
94: svatanaya kushalava nandita rama 
95: ashvamedha krtu diksita rama 
96: kalavedita surapada rama 
97: ayodhyaka jana muktida rama 
98: vidhi mukha vibudhananda rama 
99: tejomaya nija rupaka rama 
100: samsrti bandha vimocaka rama 
101: dharma sthapana tatpara rama 
102: bhakti parayana muktita rama 
103: sarva caracara palaka rama 
104: sarva bhavamaya varaka rama 
105: vaikunthalaya samsthita rama 
106: nityananda padasthita rama 
107: ramaa ramaa jaya raja rama 
108: ramaa ramaa jaya sita rama


sentiment_satisfied Emoticon