Surya Ashtakam Lyrics | Devotional Lyrics

Aarde Lyrics

Album: devotional

Song: Tiruvenkata Deesa
Aarde Lyrics
Aadi Deva Namasthubhyam Prasiida Mama Bhaaskara,
Divaakara Namasthubhyam Prabhaakara Namoosthuthee.||1||

Sapthaashwaradha Maaruudham Prachamdam Kasyapathmajam,
Shwethapadmadharam Deevam Tham Suryam Pranamaamyaham.||2||

Loohitham Ratha Maaruudham Sarwalookapithaamaham,
Mahaapaapaharam Deevam Tham Suryam Pranamaamyaham.||3||

Traigunyamcha Mahaashuuram Brahmavishnumaheewaram,
Mahaapaapaharam Deevam Tham Suryam Pranamaamyaham.||4||

Brumhitham Theeja Pumjamcha Vaayuraakaashameeva Cha,
Prabhusthwam Sarwalookaanaam Tham Suryam Pranamaamyaham.||5||

Bandhuuka Pushpasamkaasham Haalakundala Bhushitham,
Eekachakradharam Deevam Tham Suryam Pranamaamyaham.||6||

Tham Suuryam Jagath Karthaaram Mahaathejah Pradeepanam,
Mahaapaapaharam Deevam Tham Suryam Pranamaamyaham.||7||

Tham Suuryam Jagathaam Naatham Gnaanavignaana Mokshadam,
Mahaapaapaharam Deevam Tham Suryam Pranamaamyaham.||8||

Suryashtakam Pathennityam Grahapida Pranasanam
Aputro Labhateputram Daridro Dhanavan Bhavet || 9||

Amisham Madhupanam Ca Yaha Karoti Raverdine
Saptajanma Bhavedrogi Janma Janma Daridrata || 10||

Stri Taila Madhumamsani Ye Tyajanti Raverdine
Na Vyadhi Soka Daridryam, Suryalokam Sa Gacchati || 11||

Iti Sri Siva Proktam Sri Suryashtakam Sampurnam

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)