Sri Mahalakshmi Ashtakam Lyrics

Aarde Lyrics

Sri Mahalakshmi Ashtakam

Aarde Lyrics

Namosthesthu Maha Maye,
Sree Peede, Sura Poojithe,
Sanka, Chakra, Gadha Hasthe,
Maha Lakshmi Namosthuthe 1

Namasthe Garudarude,
Kolasura Bhayam Kari,
Sarva Papa Hare Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe 2

Sarvagne Sarva Varadhe,
Sarva Dushta Bhayam Karee,
Sarva Dukha Hare Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe 3

Sidhi Budhi Pradhe Devi,
Bhakthi Mukthi Pradayinee,
Manthra Moorthe Sada Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe 4

Adhyantha Rahithe Devi,
Adhi Shakthi Maheswari,
Yogaje Yoga Sambhoothe,
Maha Lakshmi Namosthuthe 5

Sthoola Sukshma Maha Roudhre,
Maha Shakthi Maho Dhare,
Maha Papa Hare Devi,
Maha Lakshmi Namosthuthe 6

Padmasana Sthithe Devi,
Para Brahma Swaroopini,
Para Mesi, Jagan Matha,
Maha Lakshmi Namosthuthe 7

Swethambara Dhare Devi,
Nanalankara Bhooshithe,
Jagat Sthithe, Jagan Matha,
Maha Lakshmi Namosthuthe 8

Phala Sruthi
Maha Lakmyashtakam Stotram,
Ya Padeth Bhakthiman Nara,
Sarva Sidhi Mavapnothi,
Rajyam Prapnothi Sarvadha.

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)