Durga Ashtothram Lyrics in Telugu

Aarde Lyrics

Durga Ashtothram


Om Drugayai Namaha
Om Shivayai Namaha
Om Maha Lakshmyai Namaha
Om Maha Gouryai Namaha
Om Chandikaye Namaha
Om Sarva Gynayai Namaha
Om Sarva Lokeshayai Namaha
Om Sarva Karma Phala Pradayai Namaha
Om Sarva Teerdha Mayai Namaha
Om Pun Yayai Namaha
Om Deva Yonaye Namaha
Om Ayoni Jaayai Namaha
Om Bhume Jaayai Namaha
Om Nirgu Nayai Namaha
Om Aadhara Shaktyai Namaha
Om Aanee Shvaryai Namaha
Om Nirgu Nayai Namaha
Om Niramham Karayai Namaha
Om Sarva Garva Vimar Dhinyai Namaha
Om Sarva Loka Priyayai Namaha
Om Vaanyai Namaha
Om Sarva Vidyadhi Devataayai Namaha
Om Parvatyai Namaha
Om Devamatre Namaha
Om Vanee Shayai Namaha
Om Vindya Vasinyai Namaha
Om Tejo Vatyai Namaha
Om Maha Matre Namaha
Om Koti Surya Sama Prabhayai Namaha
Om Deva Tayai Namaha
Om Vahni Rupayai Namaha
Om Sate Jase Namaha
Om Varna Rupinyai Namaha
Om Guna Shayayai Namaha
Om Guna Madhyayai Namaha
Om Guna Traya Vivarji Tayai Namaha
Om Karma Gynana Pradayai Namaha
Om Kantayai Namaha
Om Sarva Samhara Karinyai Namaha
Om Dharma Gynanayai Namaha
Om Dharma Nistayai Namaha
Om Sarva Karma Vivardhi Tayai Namaha
Om Kamakshmai Namaha
Om Kama Samhartyai Namaha
Om Kama Krodha Vivarji Tayai Namaha
Om Shan Karyai Namaha
Om Sham Bhavyai Namaha
Om Shan Tayai Namaha
Om Chandra Suryagni Lochanayai Namaha
Om Suja Yayai Namaha
Om Jaya Bhumi Shtayai Namaha
Om Jaahnavyai Namaha
Om Jana Puji Tayai Namaha
Om Shastrasyai Namaha
Om Shastra Mayyai Namaha
Om Nityayai Namaha
Om Shubhayai Namaha
Om Chandhrardha Mastakayai Namaha
Om Bharatyai Namaha
Om Bramaryai Namaha
Om Kalpayai Namaha
Om Karalyai Namaha
Om Krushana Pingalayai Namaha
Om Bramhai Namaha
Om Narayanyai Namaha
Om Roudryai Namaha
Om Chandra Mruta Pari Srutayai Namaha
Om Jyeshtayai Namaha
Om Indirayai Namaha
Om Maha Mayayai Namaha
Om Jagat Grushtya Dhika Rinyai Namaha
Om Bramhanda Koti Samsdha Nayai Namaha
Om Kaminyai Namaha
Om Kamalaa Layayai Namaha
Om Katya Yanyai Namaha
Om Kalaa Teetayai Namaha
Om Kala Samhara Karinyai Namaha
Om Yoga Nishtayai Namaha
Om Yogi Gamyayai Namaha
Om Yogi Dyeyayai Namaha
Om Tapa Svinyai Namaha
Om Gynana Pupayai Namaha
Om Niraka Rayai Namaha
Om Bhakta Bhishta Phala Pradayai Namaha
Om Bhutatme Kayai Namaha
Om Bhuta Matre Namaha
Om Bhute Shyai Namaha
Om Bhuta Darinyai Namaha
Om Svadhayai Namaha
Om Naree Madhya Gatayai Namaha
Om Shada Dharadi Vardhinyai Namaha
Om Mohitam Shubha Dayai Namaha
Om Shubhrayai Namaha
Om Sukshmayai Namaha
Om Matrayai Namaha
Om Nirala Sayai Namaha
Om Nimna Gayai Namaha
Om Neela Samka Shayai Namaha
Om Nitya Nandayai Namaha
Om Harayai Namaha
Om Paraayai Namaha
Om Sarva Gynana Pradayai Namaha
Om Anamtayai Namaha
Om Satyayai Namaha
Om Durlabha Rupinyai Namaha
Om Sarasvatyai Namaha
Om Sarva Gatayai Namaha
Om Sarva Bheeshta Prada Inyai Namaha 

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)